About

This site has moved to http://petrilankoski.wordpress.com/ (March 8, 2011).


Petri Lankoski, D.Arts, is lecturer in game design at the Department of Media, the school of Art and Design Helsinki, Aalto University.

My research focus on game design, game characters, role-playing, and playing experience. Recently,  I have been studying mainly single-player video games, but I am also researched pnp and live-action role-playing games. This blog focuses on my research on games and related things.

More information about me:


My Books

Character-Driven Game Design
Character-Driven Game Design In the Character-Driven Game Design, Petri Lankoski presents a theory that illuminates how game characters contribute to shaping the playing experience. Based on this theory he provides design tools for character-based games which utilize methods and theories derived from dramatic writing and game research.

The dissertation also includes a practical part, the Lies and Seductions game.

The dissertation was examined at May 12, 2010.

  • Supervisors: Staffan Björk & Aki Järvinen
  • Pre-examinators: Bernard Perron & Katherine Isbister
  • Opponent: Ian Bogost

Lankoski, P. Character-Driven Game Design: A Design Approach and Its Foundations in Character Engagement. Doctoral dissertation, Aalto University, School of Art and Design, 2010. 182 pages + CD. ISBN: 978-952-60-0002-2 (print), 978-952-60-0004-6 (PDF).

The Footprints of Power
The Footprints of Power Yksi keskeinen kysymys suunniteltaessa sisältöjä interaktiiviseen television on, miten televisiossa voidaan tarjota mielenkiintoista pelillistä vuorovaikutusta. Katsojilla on vakiintuneita tottumuksia, jotka vaikuttavat siihen miten he haluavat käyttää televisiota ja minkä laista ohjelmasisältöä he haluavat saada. Nämä tottumukset on syytä huomioida suunniteltaessa uusia konsepteja interaktiiviseen televisioon. Yksi mahdollinen ratkaisu on integroida peli perinteiseen televisiosarjaan siten, että pelin tapahtumat vaikuttavat televisiosarjaan ja sarjan tapahtumat peliin. Tarkoitus on, että katsoja voi valita itse miten hän haluaa osallistua: katsomalla sarjaa, pelaamalla peliä tai molemmilla tavoilla. Future interaction Television -projektissa suunniteltiin Vallan jäljet -konsepti ja toteuteltiin siitä prototyyppi, jossa edellä esitettyjä lähtökohtia pyrittiin huomiomaan. Prototyypin ensimmäisessä versiossa televisiosarjaa simuloitiin kirjoitetulla jatkotarinalla. Prototyyppiä testasi 27 pelaajaa ja sitä kehitettiin edelleen testauksen tulosten perusteella. Prototyypin toisessa versiossa käytettiin sarjakuvaa simuloimaan televisiosarjaa, koska testauksessa todettiin, että tekstimuotoinen esitys ei riittänyt. Prototyypin toista versiota testasi 19 pelaajaa. Tutkimuksen perusteella vaikuttaisi siltä, että pelin ja televisiosarjan yhdistelmällä voidaan parantaa sekä pelaamis- että katsomiskokemusta silloin, kun katsoja sekä katsoo sarjaa että pelaa siihen liitettyä peliä.

Vallan jäljet: Lähtökohtia pelin ja draamallisen tv-sarjan yhdistämiseen. Tampere University Press. 55 pages. ISBN: 951-44-5705-6.

Personal Navigation
Henkilökohtainen navigointi Henkilökohtaisella navigoinnilla tarkoitetaan henkilön paikantamista ja opastamista haluttuun kohteeseen. Henkilökohtaisen navigoinnin palveluihin kuuluvat kaikki sellaiset palvelut, joiden tarjoamisessa käytetään hyväksi paikkatietoa. Kirjassa käsitellään henkilökohtaisen navigoinnin palveluiden ja käyttöliittymien suunnittelun haasteita. Nämä poikkeavat osittain hyvinkin paljon siitä, mihin on totuttu perinteisten pc-käyttöliittymien kohdalla. Tyypilliset suunnitteluongelmat liittyvät esimerkiksi laitteiden pieneen kokoon sekä erilaisiin ja vaihteleviin käyttöympäristöihin ja –tilanteisiin. Kirjassa luodataan tapoja vastata näihin haasteisiin sekä esitellään konkreettisia suunnitteluohjeita, joissa korostetaan käyttökokemuksen merkitystä. Ihminen tekniikan käyttäjänä nähdään toimijana, jonka toimintaan vaikuttavat erilaiset tekijät kuten tunteet ja kulttuuriset lähtökohdat.

Lankoski, P. & Patamaa, L. (eds). Henkilökohtainen navigointi: Periaatteita käyttöliittymien ja käyttökokemusten suunnitteluun. Tampere, TUP, 2002.120 pages. ISBN: 951-44-5438-3.

Person, Time, and Place
Ihminen, paikka ja aika Lankoski, P. (ed.) Ihminen, paikka ja aika. Kohti henkilökohtaisen navigoinnin käyttöliittymän suunnitteluperiaatteita. Tampere: University of Tampere, 2001. 193 pages. ISBN: 951-44-5139-2.